மாயா  மாயா  மாயா  எல்லாம்  மாயா 

சாயா  சாயா  சாயா  எல்லாம்  சாயா 

மாயா  மாயா  மாயா  எல்லாம்  மாயா 
சாயா  சாயா  சாயா  எல்லாம்  சாயா 

சந்தோஷி  சந்தோஷி  சந்தோஷி 
நீ  சந்தோஷம்  கொண்டாடும்  சந்நியாசி 

சந்தோஷி  சந்தோஷி  சந்தோஷி 
உன்  சந்தோஷம்  உன்  கையில்  நீ  யோசி 

பட்டும்  படாமலே 
தொட்டும்  தொடாமலே 

தாமரை  இல்லை  தண்ணீர்  போல்  நீ 
ஒட்டி  ஒட்டாமலிரு  (2)

வாசனை  இருக்கும்  வரையினில்  சிரிக்கும் 
பூக்களின்  கதை  தான்  பூமியில்  நமக்கும் 
உலகினில்  எதுவும்  நிரந்தரம்  இல்லை 
உறங்கிடும்  வரையில்  சுதந்திரம்  இல்லை 
அவனவன்  சொல்வான்  ஆயிரம்  சேதி 
அளப்பவன்  பேர்தான்  அரசியல்  வாதி 
அதுக்கென்ன  செய்ய  அது  அந்த  பதவியின்  வியாதி   
உனது  கை  கால்களே 
உதவும்  நண்பர்களே 
திரைகடல்  மேல  என்னை  துளியினை  போல் 
நீ  ஒட்டி  ஒட்டாமலிரு 

காற்றே  போ  காற்றே  போ 
என்  காதலனை  கண்டு  பிடி 
கண்ணீரில்  கண்ணீரில் 
நான்  வரைந்த  கடிதம்  படி 
மாயை  போல்  சாயை  போல் 
காதல்  உறவு  ஓர்  நாளும்  ஆவதில்லை 
உணர்வோடும்  உயிரோடும் 
வாழும்  அழகு  பொய்யாகி  போவதில்லை 
காற்றே  போ  காற்றே  போ 
என்  காதலனை  கண்டு  பிடி 

பட்டும்  படாமலே 
கொஞ்சம்  பரவாயில்லை 
தொட்டும்  தொடாமலே 
ஒருநாள்  இதமா  இல்லை 

தாமரை  இல்லை  தண்ணீர்  போல்  நீ 
ஒட்டி  ஒட்டாமலிரு 

தாமரை  இல்லை  தண்ணீர்  போல் 

நீ  என்னை  எண்ணாமல்  இரு 

சந்தோஷி  சந்தோஷி  சந்தோஷி 
நீ  என்னோடு  ஒன்றானால்  சம்சாரி 
சந்தோஷி  சந்தோஷி  சந்தோஷி 
நீ  தொட்டால்  நான்  பொன்னாவேன்  உன்  ராசி 

https://youtu.be/aEHXObGSN7M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s