எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

மேடையே வையகம் ஒரு மேடையே

வேஷம் அங்கெலாம் வெறும் வேஷமே

மொத்தத்தில் வந்து கூடும் பின் ஓடும் நாம் கூத்தாடும் கூட்டமே

எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

நாயகன் மேலிரிந்து நூலினை ஆட்டுகின்றான்நாமெலாம் பொம்மை என்று நாடகம் ஆட்டுகின்றான்

காவியம் போலொரு காதலை தீட்டுவான்

காரணம் ஏதும் இன்றி காட்சியை மாற்றுவான்

ரயில் ச்நேதமா

புயல் அடித்த மேகமா

கலைந்து வந்து கூடும் பின் ஓடும் நாம் கூத்தாடும் கூட்டமே
கோவலன் ராதை தன்னில் மாதவி வந்ததுண்டு

மாதவி இல்லை என்றால் கண்ணகி எது இன்று

மானிடன் ஜாதகம் இறைவனின் கையிலே

மயக்கங்கள் நேர்வதில்லை தெளிந்தவர் நெஞ்சிலே

எது கூடுமோ

எது விலகி ஓடுமோ

மொத்தத்தில் வந்து கூடும் பின் ஓடும் நாம் கூத்தாடும் கூட்டமே

எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s